آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قدید

 

محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گوشت گوسفند قديد كرده است دليل غنيمت است. اگر گوشت اسب بود، مردم او غنيمت نمايند و خوردن گوشت قديدي درخواب چيزي نباشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)