آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قنوت

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه دعاي قنون خواند، دليل كه حاجتش روا شود و مردم ثناي او گويند. جابرمغربي گويد: خواندن قنوت در خواب، مردم مصلح را روا شدن حاجت باشد و گشايش كارهاي ديني از بزرگان.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)