آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ف >

فتنه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي در خواب بيند كه درجائي فتنه پديد آيد، دليل كه فسق و فساد در آن ملك ظاهر شود. اگر بيند كه فتنه ازمقامي زايل شد، دليل است اهل آن ديار به خدا بازگردند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر درخواب از ده چيز يكي بيند، دليل است در آن موضع فتنه پديد آيد.

اول: تاريكي.

دوم: آتش.

سوم: بادسرد.

چهارم: بادگرم.

پنجم: سياهي آفتاب(خورشيد گرفتگي).

ششم: غبار.

هفتم: باران بي وقت.

هشتم: بركندن درختها (ريشه کن شدن درختان).

نهم: ابري سرخ.

دهم: پوشيدن جامهاي (لباسهاي) زرد و سرخ.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)