آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ف >

فرجی

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند فرجي فراخ و پاكيزه پوشيده بود. دليل كه از غم ها فرج يابد. اگر فرجي را كهن و چركين بيند، تاويلش به خلاف اين است. محمدبن سيرين گويد: ديدن فرجي ديبا به خواب، كسي را كه ديباپوش است، نيك بود و مردم پارسا را بد باشد و فرجي برد به خواب ديدن، دليل منفعت بود و فرجي پشمين و كرباسين، دليل بر قوت دين بود. جابرمغربي گويد: اگر بيند فرجي نو و پاكيزه پوشيده بود، دليل است ديندار و پارسا بود. اگر بيند فرجي سرخ پوشيده بود، دليل خير بود اگر فرجي كبود بيند، دليل مصيبت بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)