آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ف >

فستق

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن فستق در خواب، مال و خواسته است. اگر ديد كه مغز فستق داشت، دليل است به قدر آن مال يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)