آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

والی

 

حضرت دانيال گويد: اگر بيند والي از تخت بيفتاد يا تختش بشكست يا شمشير وي بستدند يا چهارپايِ او به سر درآمد و او بينداخت اين جمله، دليل بر عدالت او است. محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه دستار سرش با دستار قربوسي والي پيوست، دليل كه بزرگي بر وي پايدار بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)