آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ف >

فقاع

 

محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند فقاع مي خورد، دليل كه از خادمي راحت يابد. اگر بيند فقاع به كسي داد، دليل كه مال خود به وي دهد. جابرمغربي گويد: خوردن فقاع در خواب، دليل بر خدمت نمودن مردي سفله است. اگر بيند فقاع شيرين خورد، دليل است از آن سفله منفعت يابد. اگر فقاع ترش بود، دليل كه از وي مضرت يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن فقاع در خواب بر چهار وجه است. اول: منفعت. دوم: بوسه. سوم: خدمت كردن. چهارم: مردي سفله.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)