آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ف >

فوره

 

خمير خشک

محمدبن سيرين گويد: فوره خوردن، دليل رنج و غم بود. اگر بيند فوره خورد، دليل رنج و غم است. اگر بيند كه فوره ميخورد، دليل كه متفكر شود و نيز گويند: ديدن فوره در خواب، دليل بيماري است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)