آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

وحوش

 

اگر كسي وحوش صيد كرد يا كسي از وحوش چيزي به وي داد، دليل منفعت است و ديدن گوشت و پوست ايشان به خواب همين، دليل بود. اگر بيند كه همه وحوش مطيع او شدند، دليل كه گروهي دراسلام ايشان خلل افتد و مطيع او شوند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)