آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف غ >

غلاف

 

اگر در خواب بيند كه شمشير از غلاف بيرون كشيد، دليل است كه زنش پسري آورد و ديدن غلاف كارد همين، دليل است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)