آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف غ >

غوره

 

اگر بيند كه غوره مي خورد به وقت خود، دليل كه مال حاصل نمايد به مشقت.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند غوره خورد، دليل كه اندوهناك شود. اگر بيند غوره بفروخت و نخورد، دليل است هيچ اندوهي به وي نرسد. اگر غوره را در خواب به گوشت پخته بيند، دليل كه هيچ اندوهي به وي نرسد و به تاويل بهتري است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيد که غوره داريد يا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست يا جايي قرار گرفته که آنجا به شما تعلق دارد خواب شما مي گويد کار مفيدي در دست اجرا داريد که ناتمام است يا زمان انجام آن فرا نرسيده يا توفيق اقدام و انجام نيافته ايد. اگر در خواب ببينيد که غوره مي خوريد غمين مي شويد و اين در صورتي است که ترشي غوره را بچشيد و در خواب حس کنيد. اگر غوره را بخوريد و ترش نباشد از همان کار ناتمام که گفته شد سود مي بريد و بهره مند مي گرديد. اگر غوره را با علم به ترش بودن به کسي بدهيد او را اندوهگين مي کنيد و اگر در عالم خواب ندانيد ترش است يا آن را شيرين بيانگاريد نيکي است که در حق او مي کنيد. ريختن غوره در غذا و وجود غوره در طعامي که مي خوريد هيچ تعبير خاصي ندارد ولي اگر ترش باشد تعبير خاص ترشي و چاشني ها را پيدا مي کند که در جاي خود گفتيم.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)