آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عالم

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه عالم يا فقيه شد و بيننده جاهل بود، دليل است بر زبان مردم افتد به بدي. اگر عالم بود، علم او زياده گردد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه مردم را علم مي گفت و بيننده عالم نبود، به حيله مردم آن ديار را مسخر خود گرداند. اگر بيننده عالم بود، جاه و بزرگي يابد، اگر بيننده به واسطه علم از مردم عطا بستد، دليل است از مردم رشوه ستاند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر بيننده اين خواب ها عالم بود، بر چهار وجه بود.

اول: بزرگي وبزرگواري.

دوم: عزت واحترام .

سوم: قبول مردم (مقبول ومورد توجه مردم قرار گرفتن).

چهارم: ولايت وفرمانروايي يافتن.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)