آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عمود

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن عمود به خواب، دليل بر مردي بود راست و درست و بعضي گويند، دليل است بر سخني سخت. اگر بيند عمود بر كسي زد، دليل كه سخني به آن كس بگويد. اگر عمودِ خود را آهنين بيند، دليل كه از پادشاه قوت يابد. اگر بيند عمود او ضايع شد، تاويلش به خلاف اين بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن عمود در خواب بر سه وجه است. اول: مردي راست. دوم: سخنهاي سخت. سوم: مهتري بزرگ زاده.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)