آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عنقا

 

نوعي است از نواها چون چنگ. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند عنقا مي زد، دليل كه به باطل و سخن دروغ و محال رضا دهد. اگر بيند عنقا شكست يا ضايع شد، دليل كه از دروغ توبه كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: عنقا نيز يک مرغ افسانه اي و از کلمات مهجور زبان فارسي است. تعبير عنقا تعبير سيمرغ است که در حرف ـ س ـ آمده است و بيشتر نشان بلند پروازي و بلندي طبع و والائي است. چنانچه عنقا در خواب ببينيد که در خانه شماست يا بر بام شما نشسته بسيار نيکو است و خواب شما مي گويد شان و رفعت مقام مي يابيد و شاخص مي شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)