آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

وزیر

 

اگر بيند كه وزير پادشاهي بود، دليل دولت است. اگر آن پادشاه بد بود، تاويلش به خلاف اين است. اگر بيند كه وزيري او را كلاه و خلعت داد، دليل كه بر مردم حاكم شود. اگر بيند كه وزير درجاي او آمد، دليل غم است از قِبَل پادشاه. اگر با وزير طعام مي خورد، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه خانه وزير بيفتاد يا وزير بيمار گرديد يا پادشاه وزير را معزول كرد يا اسبش لگد زد يا از ستور بيفتاد يا كارش به سر زد اينهمه، دليل بر عزل وزير است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن وزارت كردن درخواب، بر چهار وجه است. اول: آن كه بيند كه چشمِ او ماه گشته بود. دوم: آن كه بيند كه چشم او دجله بود. سوم: آن كه بيند كه پادشاه كمري بر ميان وي بست. چهارم: آن كه بيند كه يكي از ائمه نامي بر سر اونهاد اين چهار ديدن، دليل بر وزارت است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)