آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صحرا

 

محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب صحرا بيند، دليل خرمي باشد از قِبَل پادشاه، به قدر بزرگي صحرا. اگر خود را درصحرائي بزرگ سبز ديد، دليل است كه مقرب پادشاه شود. اگر برعكس بود، دليل است با پادشاه ظالم صحبت نگاهدارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)