آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

وسمه

 

اگر كسي به خواب بيند كه در ملك او وسمه بسيار است، دليل كه به غم و اندوه گرفتار شود. اگر بيند كه وسمه را بكند و بينداخت، دليل است كه از غمها برهد. اگر بيند كه وسمه به زن خود داد، دليل است كه از يكديگر جدا شوند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)