آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صورت

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه صورت او به صورتِ ديگر مبدل شد، دليل چنان بود كه ديده باشد. اگر ديد كه به صورت خود بازگشت، دليل است كه به حق تعالي بازگردد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر درخواب صورت خود را واژگون بيند، دليل كه همه مردم روي از او بگردانند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

تغيير و دگرگون شدن صورت در خواب ، نشانگر كسى است كه از خدا روگردانده و دروغ مى گويد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

صورت

رنگ پریده : بیماری

ظریف : آرزوهایتان بر آورده خواهد شد

زشت : غم و غصه

پودر زده شده : برای خانمها نشانه از خوش یمنی دارد و برای آقایان نشانه شرمساری و تحقیر است

صورتی زیبا ، که درعکسش در آب افتاده باشد : زندگی طولانی با نشاط

شستن آن : پشیمانی از یک عملی که انجام داده اید

صورت پوشانده شده : خبرهای نا خوشایند

 

تام چت ويندو مي گويد:

اگر در خواب بیند دو چهره دارد منافق است

اگر در خواب بیند دو چهره خوب و تمیز دارد در میان مردم واسطه می شود

گر در خواب بیند دو چهره دارد که یکی خندان و دیگری گریان است  نشان آن است که دو زن دارد و آنها با هم سازگاری ندارند

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)