آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صیقل

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن صيقل زدن به خواب، دليل پادشاهي بزرگ است. اگر بيند كه صيقلي مي نمود، دليل است به خدمت پادشاه رود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن صيقلي مردي باشد كه به دست او حق از باطل پديد آيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)