آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شادی

 

ديدن شادي در خواب، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند از كسي شاد شد، دليل است كه خاتمه كارش به سعادت باشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر كسى خود را در خواب شادمان ببيند، اجلش نزديك شده است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)