آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شغال

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه شغال جنگ كرد، دليل است كه با خويشان خصومت كند. اگر بيند كه شغال خود را بر وي مي ماليد، دليل كه از كسي نترسد. اگر بيند كه شغال بازي مي كرد، دليل است عاشق زني گردد. اگر بيند كه گوشت شغال مي خورد، دليل است از بيماري شفا يابد. اگر وام دارد، بگذارد و موي و گوشت و استخوانِ شغال، دليل است برمال.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن شغال دزدی است که قصد او کند

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)