آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

وکیل

 

اگر درخواب بيند كه وكيل پادشاه بود و در كار خود منصف بود، دليل اقبال است. اگر بيند وكيل قاضي است،دليل همين است. اگر بيند در شغل وكالت منصف نبود تاويلش به خلاف اين است

لوک اويتنهاو مي گويد :

وکیل

با او مشاجره کردن : حل شدن یک مشکل قدیمی

دیدن وکیل : خبر بد و یا به دادگاه کشیده شدن

به یک وکیل رو آوردن : حل شدن مثبت یک امر بسیار مهم

 

1ـ ديدن وكيل به هنگام وكالت در خواب ، دلالت مي كند بر دعواهاي شديد بين افرادي كه بر سر امور دنيوي با هم در گير شده ايد و اينكه دشمنان با ادعاهاي نادرست مي خواهند ثروت شما را تصاحب كنند .

2ـ اگر خواب ببينيد وكيلي در حال دفاع از حقوق شما است ، نشانة آن است كه دوستان ، شما را ياري خواهند كرد ، تا از چاهي كه در آن افتاده ايد بيرون بياييد ، اما همين دوستان ناراحتي خاطر شما را فراهم خواهند ساخت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)