آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سداب

 

در خواب خصومت بود و بيداد. اگر بيند سداب داشت ياكسي به وي داد، دليل است با او خصومت زياده شود. جابرمغربي گويد: اگر بيند سداب زرد و پژمرده شد و مي خورد، دليل باشد بر بيماري او. اگر بيند كه سداب را به كسي داد يا از خانه بيرون انداخت از جنگ و خصومت رسته گردد و علي الجمله درديدن سداب هيچ خير نباشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)