آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سراب

 

بدانكه سراب را به تازي گوراب خوانند و آنچنان است كه بيابان به چشم تشنه آب نمايد و تاويلش باطل است. محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه اندر زمين سقيم گرديد، دليل كه ترك علم باطل گويد و راه صواب پويد گويند. اگر ديد خاك زمين سراب مي خورد، دليل كه از علم مال باطل جمع كند، لكن آن مال پايدار نباشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)