آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سرخی

 

بدان كه در خواب ديدن سرخي در دنيا كراهت است و رنج دل و غم و انديشه و زنان را خير و خرمي باشد و مردان را نيك نباشد. جابر مغربي گويد: سر او يل و پيراهن و كلاه و قبا و جبه و دستار. اگر جمله سرخ ديد، دليل كه جنگ و فتنه و آشوب و خون ريختن را دوست دارد و بر مردمان ستم و بيداد كند به قدر سرخي جامه ها. اگر اين خواب درمسجد يا در صومعه و جاي نيك بيند، اين جمله كمتر از آن بود كه گفتيم.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)