آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سرما

 

محمدبن سيرين گويد: سرما در خواب رنج و مضرت است. اگر درخواب ديد كه سرما يافت، دليل كه به قدر سرما درويشي و تنگدستي يابد. اگر ديد سرما تن او را گزند رسانيد، دليل كه وي رااز خويشان رنج و مضرت رسد. اگر ديد سرما تن او را خشك گردانيد، دليل كه زود هلاك شود يا كسي از خويشان وي بميرد.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن هر نوع سرما زیان باشد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)