آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سرنج

 

ابراهيم كرماني گويد: سرنج درخواب، دليل بر غم و اندوه كند. اگر بيند كه سرنج داشت يا كسي به وي داد، دليل كه غمگين و متفكر بود. اگر بيند كه سرنج ميخورد، دليل كه بيمار گردد. اگر بيند كه چيزي به سرنج سرخ مي كرد، به چيزي مشغول گردد كه از آن منفعت نيابد. اگر بيند كه سرنج بفروخت يا به كسي داد، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)