آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سرود

 

محمدبن سيرين گويد:

سرود گفتن درخواب، سخن باطل بود. اگر بيند كه سرود مي گفت، دليل است كه سخن باطل گويد و بدو غم و اندوه رسد. اگر بيند كه سرود با نواها مي زد، دليل مصيبت بود. اگر بيند كه سرود مي گفتند و او مي شنود، دليل كه سخن دروغ شنود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

ديدن سرود در خواب، بزرگان را دليل رسوائي بود و درويشان را دليل غم و اندوه بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

سرود گفتن درخواب برشش وجه بود.

اول: كلام باطل.

دوم: غم و اندوه.

سوم: مصيبت.

چهارم: رسوائي.

پنجم: جنگ.

ششم: علم و حكمت آموختن.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)