آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سریش

 

محمدبن سيرين گويد: سريش در خواب، دليل بر غم و اندوه بود و خوردن آن دليل بر نقصان مال بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)