آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سرین

 

سرين نشستنگاه آدمي را گويند

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن سرين راست، دليل بر پسر بود و سرين چپ، دليل بر دختر. اگر بيند كه سرينش محكم بود، دليل كه فرزندش نيكوحال و تندرست بود. اگر كوچك بود و ضعيف تاويلش به خلاف اين بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر در خواب بيند كه سرينش بشكست، دليل بود كه فرزندش بميرد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن سرين در خواب بر چهار وجه بود.

اول: فرزند.

دوم: قوت.

سوم: باغ.

چهارم: نيكي از خويشان.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)