آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سعتر

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن سعتر در خواب، دليل غم و اندوه بود و در ديدن آن هيچ چيز نباشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)