آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سماق

 

ابراهيم كرماني گويد: خوردن سماق درخواب، دليل بر جنگ و لجاج و خصومت كند. اگر ديد كه سماق ميخورد، دليل است او را با كسي گفتگو شود و در هر باب در خوردن سماق هيچ خير نباشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  سماق مکيدن در اصطلاح حسرت خوردن است و در خواب نيز همين تعبير را دارد. اگر در خواب ببينيم که سماق مي خوريم در آينده حسرت چيزي را خواهيم داشت که تحصيل آن دشوار مي باشد و شايد غير ممکن و اگر سماقي که در خواب مي خوريم ترش باشد و ترشي آن را حس کنيم گرفتار مشکلات همراه غم و رنج مي شويم. از کرماني نقل شده که خوردن سماق در خواب دشمني و خصومت و لجاج و عناد است و اگر بيننده خواب ببيند که سماق مي خورد با کسي بحث و گفتگو مي کند و به زباني ديگر دعواي لفظي خواهد داشت. خوردن غذايي که سماق در آن چاشني کرده باشد تعبير چاشني ها و سماق را دارد. اگر ببينيد آش مي خوريد که سماق با آن آميخته باشد مالي نصيب شما مي شود که غم و نگراني و حسرت مي آورد. غرس نهال سماق اقدام به کاري است که غم و رنج و ابتلاي طولاني دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)