آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سنان

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سنان بر تن خصم زد و او بيفكند، دليل كه خصم را به حجت غلبه كند و بر وي ظفر يابد. اگر بيند سنانش بشكست يا ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه سنانِ فولادِ درخشنده داشت، اگر از اهل آن بود، از بزرگي منفعت يابد، اگر بيند سنان او زنگ گرفته بود، دليل منفعت اندك است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن سنان در خواب، بر شش وجه است.

اول: حجت و برهان.

دوم: ولايت و فرمانروايي.

سوم: عمردراز.

چهارم: ظفر(پيروزي) يافتن بر دشمن.

پنجم: رياست.

ششم: منفعت بر قدر و قيمت آن سنان.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)