آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سنبل

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه سنبل تر داشت، دليل است به قدر آن وي را مال حاصل شود و مردمان مدح و ثناي او گويند. اگر بيند سنبل دون و خشك داشت، تاويلش به خلاف اين است.

جابرمغربي گويد: اگر ديد كه سنبل تازه مي خورد، دليل كه مال حرام به دشت آورد يا او را فرزندي آيد و نامش در آن ديار منتشر شود. اگر بيند كه سنبل در آتش مي سوخت، دليل است پادشاه مال از وي بستاند، به قدر آن كه سوخت.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن سنبل در خواب ميمنت و نکويي دارد به خصوص اگر نهال آن به گل نشسته و گلي تازه و با طراوت و خوش رنگ داشته باشد. سنبل را زينت هفت سين مي کنند همين سنت در ذهن ما اثري نيکو مي نهد که چون گل سنبل را در روياها ببينيم به نشاط و طراوت و تازگي حيات ربط مي دهيم و اصولا ديدن سنبل در خواب مبتني بر همين زمينه ذهني است. در قديم سنبل را خشک مي کردند و در آتش مي افکندند، مانند اسفند و کندر لذا معبران نوشته اند که سنبل خشک در روياهاي ما تعبير خوشي ندارد و اين به خاطر ارتباطي است که مالا با آتش مي يافت ولي امروز که سوزاندن و به آتش افکندن سنبل خشک متداول نيست تعبير فوق را جايز نمي شمريم و تنها سنبل پژمرده را نشاني از اندوه مختصر تلقي مي کنيم. به هر طريق ديدن سنبل در خواب خوب است چه خودتان کاشته باشيد و چه از ديگران بگيريد و رنگ هاي ديگر سنبل از زرد و بنفش بهتر است.

 

ديدن گل سنبل يا چيدن اين گل در خواب ، نشانة آن است كه با ناراحتي و اندوه از دوستي جدا خواهيد شد . اما اين جدايي علي رغم احساس شما نتايج خوبي به بار خواهد آورد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)