آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سیری

 

حضرت دانيال گويد: سيري از آب بهتر از تشنگي بود و سيري از نان بهتر از گرسنگي بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي خود را سير بيند، دليل كند بي نياز گردد. اگر خويشتن را گرسنه و ضعيف بيند، دليل است گناه و معصيت كند. بهتر آن است كسي خود را به حال اعتدال بيند، چنانكه نه سير بود و نه گرسنه.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)