آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره مریم

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره مريم مي خواند، دليل كه روز قيامت در پناه ايزد تعالي باشد از عذاب.

 

ابراهيم كرماني گويد:

راه خير برگزيند و سنت رسول خدا به جاي آورد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

به بُهتاني او نسبت كنند و عاقبت كار راستي او ظاهر شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)