آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره شوری

 

اگر بيند سوره شوري مي خواند، دليل كه نماز بسيار كند و پيوسته روزه دارد و نيكوكار و پرهيزكار بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)