آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الصف

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره صف مي خواند، دليل كه در راه حق تعالي غزا و خيرات كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

پيوسته رضاي خداي تعالي طلبد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

در آخر عمر شهيد گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)