آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الجن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره الجن مي خواند، دليل كند كه از ديو و پري ترسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديو و پري و هيچ مضرت به او نرساند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)