آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره تبّت

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره تبت مي خواند، دليل كه مكار و فريبنده بود و از عقوبت حق تعالي در خطر بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

او را زياني رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

گروهي به بدي او كوشند، اما دست نيابند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)