آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زانو

 

محمدبن سيرين گويد: اصل زانو درخواب، معيشت بيننده خواب بود. اگر زانو را شكسته بيند، دليل است كارش شكسته و بي رونق شود. اگر زانو را بزرگ و قوي بيند، دليل كه كار او قوي گردد و عيش بر او فراخ گردد. اگر بيند به زانو مي رفت، دليل كه كار او و معيشت او ضعيف شود. اگر بيند كه چشمه زانوي او شكسته است، دليل است كار او تباه شود و نيازمند خلق گردد. اگر بيند چشمه زانوي او بيفتاد، دليل كه مايه اي كه دارد از دست او برود.

ابراهيم كرماني گويد: زانو در خواب كار و كسب و معيشتِ مردم است و هر چند كه سخت تر بود كار و كسب او بهتر بود. اگر سست بود به خلاف اين بود.

جابرمغربي گويد: زانو درخواب كار و كسب و جايگاه رنج و عناي مردم بود و هر زياده و نقصان كه در زانو بيند، تاويلش چنان بود كه ياد كرديم.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  زانو در خواب شغل و حرفه اي است که جهت تامين معاش خويش بر آن متکي هستيم. اگر در خواب بببينيد که زانوان سالم و محکم و نيرومندي داريد و به کمک آن زانوان به راحتي حرکت مي کنيد شغل شما خوب است و زندگي مرفهي خواهيد داشت و روزي شما فراخ خواهد بود و آينده اي روشن در انتظارتان است و اگر ببينيد زانوانتان نحيف و ضعيف گرديده احتمالا شغل خود را از دست مي دهيد. درد زانوان اين را مي گويد که از نظر شغلي گرفتار مشکل مي شويد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زانو زدن : شما تنبل هستید

 

1ـ اگر خواب ببينيد زانوهايتان بيش از حد معمول بزرگ شده است ، علامت آن است كه بدبختي ناگهان شما را در بر خواهد گرفت . اگر در خواب احساس كنيد زانوي شما سخت و دردناك است ، نشانة آن است كه به زودي واقعه اي دهشتناك برايتان روي خواهد داد .

2ـ اگر زني خواب ببيند زانوي صاف و خوش فرمي دارد ، نشانة آن است كه افرادي او را ستايش خواهند كرد بي آنكه به خواستگاريش بيايند .

3ـ اگر خواب ببينيد زانوهايتان كثيف است ، علامت آن است كه در اثر عياشي به بيماري دچار خواهيد شد .

4ـ ديدن زانوهاي بد شكل در خواب ، علامت آن است كه وقايع تلخ و ناراحت كننده جاي اميد و اشتياق را خواهد گرفت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)