آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نحاس

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه نحاسي مي نمود، دليل است دورغ بسيار گويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)