آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زکام

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه يكي را ياخود را علت زكام بود، دليل است روزي اندك بيمار شود و زود شفا يابد و هرچه كه زكام صعب تر است، بيماري او بيشتر شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

زكام ديدن، دليل كند كه بر كسي خشم گيرد و زود صلح كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

زكام درخواب بر سه وجه است.

اول: بيماري اندك (بيماري کم و سبک).

دوم: خشم گرفتن بر كسي.

سوم: منفعت يافتن.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اگر در خواب ببينيد زکام شده ايد مختصر کسالتي پيدا مي کنيد که زود زائل مي شود. زکام همچنان که در بيداري آب از سر و چشم و بيني انسان بيرون مي ريزد غم و اندوهي است که زدوده مي شود و از بين مي رود. عقده اي است که خالي مي گردد. اگر ببينيد آب از بيني شما مي چکد و اين به علت زکام است غم و رنج شما به قدر همان آب از بين مي رود. اما اگر ديديد ديگري زکام شده کسي بر شما خشم مي گيرد و تندي مي کند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)