آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زکات

 

محمدبن سيرين گويد:

زكات درخواب ديدن، دليل بود كه مالش زياده گردد. اگر بيند كه زكات فطر مي دارد، دليل كه نماز و تسبيح گويد و رستگاري يابد. اگر وام دارد زود بگذارد، اگر بيمار است شفا يابد، اگر دشمن دارد بر وي ظفر يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر كسي بيند كه زكات مال مي داد، مال او درحق بود و بلارفع شود.

 

جابرمغربي گويد:

اگر كسي بيند كه زكات مال مي داد، دليل كه مالش زياده گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

زكات مال دادن درخواب بر هفت وجه است.

اول: بشارت.

دوم: خيروبركت.

سوم: روشن بود كارهاي مشكل (حل شدن مشکلات).

چهارم: قضاي حاجت (برآورده شدن حاجات).

پنجم: روشنائي.

ششم: از غم فرج يافتن (نجات يافتن از غمها).

هفتم: زيادتي مال .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)