آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زهار

 

برآمدگي بالاي آلت مرد وزن که درآن قسمت مو رشد مي کند.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند در زهار خود مي نگريست و چنان پنداشت كه آنجا هرگز موي نبوده است، دليل كه كار او بسته شود.

اگر بيند بر زهار او موي بسيار رسته است، دليل كه غمگين و مستمند شود، به سبب زنان.

اگر بيند به زهارش رنجي و دردي پديد آمد، دليل كه به قدر آن وي را دردي و رنجي حاصل شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

زهار درخواب بر دو وجه است.

اول: زن.

دوم: مال.

 

هر زيادت و نقصان كه در زهار بيند، تاويل آن به زن و مال وي افتد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)