آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نخود

 

ديدن نخود به خواب تر و خشك، دليل غم است. اگر بيند كه نخود به گوشت پخته مي خورد غم كمتر بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)