آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رباب

 

محمدبن سيرين گويد: رباب در خواب ديدن، دليل بر لهو باطل و سخن دروغ است. اگر بيند كه رباب همي زد، دليل كه به سخن باطل و محال رضا دهد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند با رباب چنگ و چغانه و ناي بود اين جمله، دليل بر غم و مصيبت بود كه به اهل آن موضع رسد. اگر بيند كه رباب را بشكست يا بيفكند، دليل است كه از دورغ گفتن توبه نمايد. اگر بيماري بيند كه رباب مي زد، دليل كه بميرد يا بيماري بر وي صعب گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)