آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رفتن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند از شهر و ديار خود بيرون مي رفت و ندانست به كجا مي رود، دليل كه بيچاره و فرومايه شود. اگربيند زن و فرزند با خود همي برد، دليل كه همه بيچاره و خوار گردند. اگر بيند مانند شتر ميرفت، دليل كه سعادت دنيائي يابد. اگر بيند مانند اسب يا خر همي رفت، دليل كند بر تنگي مال و درازي عمر. اگر بيند مانند ددگان همي رفت، دليل خير و نيكي بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند ازتاريكي به روشنائي مي رفت، دليل كه از تنگي و رنج به نعمت و فراخي افتد. اگر بيند از آباداني به خرابي ميرفت، تاويلش به خلاف اين است. اگر بيند از جائي نيك به جاي بدي رفت، دليل بر بدي كند. اگر بيند كه ازجائي بد به جائي نيك همي رفت، دليل بر خير و نيكي كند.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

راه رفته ای را برگشتن : تاخیر در سفر ، ماجراجویی ؛ خبری مهم

 

مولف گويد:

اگر در خواب ببيند با کسي به مکاني مي رفت يعني آن کس در مورد آن مکان به او حرفي زده يا سفارشي کرده ويا سفارش خواهد کرد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)