آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دارو

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند بيماري دارو بخورد و او موافق بود، دليل كه صلاح دين.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر دارو موافق نبود، دليل كه صلاح دين وي زايل شود. اگر دارو جهت شفا نوشيد، دليل كه به قدر موافقت دارو صلاح دنيا طلبد. اگر بيند جهت مردم دارو تهيه مي كرد، دليل كه با مردم نيكوئي كند. اگر بيند داروي خشك مي ستد، دليل كه از غم و اندوه باز رهد

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند چون دارو خورد او را زيان و مضرت رسيد، تعبيرش همين است. اگر بيند كه دارو خورد كه عقل و هوش از او زايل شود. دليل كه از غم و اندوه فرج يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

هر داروئي كه زرد باشد، دليل بر بيماري و رنج كند

هر دارو كه به خوردن آسان است، دليل بر شفا و راحت كند و آن چه به خوردن بد است، دليل بر بيماري كند.

اگر بيند دارو خورد و بر وي اثر كرد، دليل است كه دين وي به صلاح آيد. اگر به خلاف اين نيز بيند بد باشد.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 دارو در خواب چاره است و دارو خوردن چاره جويي. اگر ديديد دارو به ديگري مي دهيد خواب شما مي گويد عقده و کينه و نفرت خود را خالي مي کنيد. دادن دارو به ديگران گوياي شخم و نفرتي است که از آن شخص داريم يا از دست او عصبي هستيد. معبران نوشته اند اگر ديديد دارو مي خوريد و دارو به حال شما مفيد است کاري موافق دين انجام مي دهيد و اگر اثر مفيد نداشت کاري خلاف دين مي کنيد.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن خوردن دارو یا داشتن آن یا بیع آن در هر حال خوب است

دیدن دارو منفعت خلق دارد و از رنج بیرون آید

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)