آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دشمن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند با دشمن در نبرد بود، اگر بيند دشمن او را بخورد، دليل كه در بلا و مصيبت افتد و توبه بايد كرد و صدقه بايد داد، تا از آن برهد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن دشمني به خواب بر سه وجه بود.

اول: بستگي كارها.

دوم: غم و اندوه.

سوم: زيان مالي.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

دشمن قيافه مشخص و معيني ندارد که در خواب بتوان ديد، مي توان احساس کرد. مي توان فهميد که او دشمن است دشمن در خواب ما دوست است و رو به رو شدن با دشمن برخوردي دوستانه و صميمانه است. اگر در خواب کسي را دشمن انگاشتيد و اين دشمن به طرف شما آمد، دوستي است که به سوي شما مي آيد و ترسي از او احساس مي کنيد شادي و شعفي است که او به شما مي بخشد. اگر فکر کرديد که خودتان با کسي دشمن شده ايد. در واقع نسبت به او محبت خواهيد کرد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دشمن : آشتی

دشمن بودن با کسی : شما موانع را از سر راه بر خواهید داشت

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)